Nano balsam Vitality Lux

Есть в наличии
Артикул: B002
Nano balsam Vitality Lux

Для тех, кто следит за собственным здоровьем и бережет здоровье семьи! Концентрат напитка безалкогольного “VITALITY LUX”.  Концентрат напитка безалкогольного “VITALITY LUX” - высококонцентрированный продукт, который представляет собой комплекс целебных ингредиентов: концентрата «Pavlov Spring», кофермент Q-10, нефильтрованного натурального свежевыжатого сока граната. Мы полностью сохранили в нём все свойства натурального продукта – антиоксиданты, полифенолы, антоцианы, флавоноиды, заменимые и незаменимые жирные и фруктовые кислоты, минеральные вещества, ксантоны, пектины и волокна, витамины.  

Стоимость:
$ 32.50
Описание

Влияние продукта на организм, регулируя работу иммунной системы:

- улучшает обменные процессы;

- при регулярном применении концентрат напитка безалкогольного “VITALITY LUX” - ускоряются процессы мышления, повышается восприятие и активизируется память;

- восстанавливает функции нервной системы, снижает состояние беспокойства;

- повышает защитные силы организма и ускоряет процесс выздоровления при вирусно-инфекционных заболеваниях;

- снижает риск обострения хронических воспалительных заболеваний;

- оказывает общеукрепляющее действие, профилактика простудных заболеваний.

Рекомендуем:

- В качестве профилактики взрослым концентрат напитка безалкогольного можно использовать от 0,5(2,5ml) до 1(5ml) чайной ложки 1 раз в день за 30 мин. до еды, желательно в разведенном виде (150-200 мл воды).

- В качестве профилактики детям до 3-х лет - по ½ чайной ложки (2,5ml) 1 раз в день за 30 мин. до еды, желательно в разведенном виде (30-50 мл воды).

- В качестве профилактики детям старше 3-х лет - от 0,5(2,5ml) до 1(5ml) чайной ложки 1 раз в день за 30 мин. до еды, желательно в разведенном виде (30-50 мл воды).

-для коррекции хронических процессов в организме следует начинать приём с малых доз, постепенно увеличивая кратность и дозу приёма до 3-х - 5-ти раз в день от 0,5 до 1 чайной ложке за 30 мин. до еды желательно в разведенном виде (100-200 мл воды, чая, молока).

 

 

Өз денсаулығын қадағалайтындар және отбасының денсаулығын сақтайтындар үшін! "VITALITY LUX" алкогольсіз сусын концентраты  "VITALITY LUX" алкогольсіз сусынының концентраты - "Pavlov Spring" концентраты, Q-10 коферменті, сүзілмеген табиғи балғын сығылған анар шырынынан тұратын емдік ингредиенттер кешенінің жоғары концентрацияланған өнім. Біз табиғи өнімнің барлық қасиеттерін – антиоксиданттар, полифенолдар, антоцианиндер, флавоноидтар, алмастырылмайтын және маңызды май және жеміс қышқылдары, минералдар, ксантондар, пектиндер мен талшықтар, дәрумендерді толығымен сақтадық.

Иммундық жүйенің жұмысын реттейтін өнімнің ағзаға әсері:

- метаболизм процестерін жақсартады;

- тұрақты қолданған кезде алкогольсіз сусын концентраты "VITALITY LUX" - ойлау процестері жеделдетіледі, қабылдау жоғарылайды және есте сақтау қабілеті белсендіріледі;

- жүйке жүйесінің қызметін қалпына келтіреді, мазасыздық жағдайын төмендетеді;

-ағзаның қорғаныс күшін арттырады және вирустық-инфекциялық аурулар кезінде сауығу үдерісін жеделдетеді;

- созылмалы қабыну ауруларының асқыну қаупін төмендетеді;

- жалпы нығайтатын әсері бар, суық тиюдің алдын алады.

Ұсынамыз:

- Профилактика ретінде ересектерге алкогольсіз сусынның концентратын тамақтан 30 минут бұрын күніне 1 рет 0,5 (2,5 мл) - ден 1 (5ml) шай қасыққа дейін, жақсырақ сұйылтылған түрде (150-200 мл су) қолдануға болады.

-Профилактика ретінде 3 жасқа дейінгі балаларға - ½ шай қасықтан (2,5 мл) күніне 1 рет тамақтан 30 минут бұрын, жақсырақ сұйылтылған түрде (30-50 мл су).

- Профилактика ретінде 3 жастан асқан балаларға-0,5(2,5 мл) - ден 1 (5ml) шай қасыққа күніне 1 рет тамақтан 30 минут бұрын, жақсырақ сұйылтылған түрде (30-50 мл су).

- ағзадағы созылмалы үдерістерді түзету үшін қабылдауды аз дозадан бастап, қабылдау жиілігі мен дозасын біртіндеп күніне 3-5 рет 0,5-тен 1 шай қасыққа дейін 30 минут бұрын сұйылтылған түрде (100-200 мл су, шай, сүт) қабылдауды бастау керек.

 

 

For those who look after their own health and protect the health of their families! Non-alcoholic beverage concentrate "VITALITY LUX" Concentrate of non-alcoholic drink “VITALITY LUX” is a highly concentrated product, which is a complex of healing ingredients: concentrate “Pavlov Spring”, coenzyme Q-10, unfiltered natural freshly squeezed pomegranate juice. We have completely preserved all the properties of a natural product in it - antioxidants, polyphenols, anthocyanins, flavonoids, essential and essential fatty and fruit acids, minerals, xanthones, pectins and fibers, vitamins.

The effect of the product on the body, regulating the immune system:

- improves metabolic processes;

- with regular use, the concentrate of the non-alcoholic drink “VITALITY LUX” - accelerates the processes of thinking, increases perception and activates memory;

- restores the functions of the nervous system, reduces anxiety;

- increases the body's defenses and accelerates the healing process in viral and infectious diseases;

- reduces the risk of exacerbation of chronic inflammatory diseases;

- has a tonic effect, prevention of colds.

We recommend:

- As a prophylaxis for adults, a non-alcoholic beverage concentrate can be used from 0.5 (2.5ml) to 1 (5ml) teaspoon once a day for 30 minutes. before meals, preferably in a diluted form (150-200 ml of water).

- As a prophylaxis for children under 3 years old - ½ teaspoon (2.5ml) once a day for 30 minutes. before meals, preferably in a diluted form (30-50 ml of water).

- As a prophylaxis for children over 3 years old - from 0.5 (2.5ml) to 1 (5ml) teaspoon once a day for 30 minutes. before meals, preferably in a diluted form (30-50 ml of water).

- for the correction of chronic processes in the body, you should start taking it with small doses, gradually increasing the frequency and dose of taking it up to 3 - 5 times a day from 0.5 to 1 teaspoon for 30 minutes. before meals, preferably in a diluted form (100-200 ml of water, tea, milk).

Похожие товары