Есть в наличии
Артикул: I001
Immuno Lux

Для тех, кто следит за собственным здоровьем и бережет здоровье семьи! Комплексный растительный концентрат «IMMUNO LUX» Иммунорегулятор «ImmunoLUX» – комплексный препарат, сочетающий в себе огромное количество растительных компонентов, нацеленных на комплексное регулирование биологических процессов организма. В состав входит крупнейший класс растительных полифенолов, большая группа биофлавоноидов (хлорогеновая кислота, рутозид, гесперидин, кверцетин, кепферол). Биофлавоноиды, наряду с витаминами С, Е и бета-каротином, обладают антиоксидантными свойствами и защищают организм от воздействия свободных радикалов. Тем самым профилактирует новообразования в организме. Кроме того, они препятствуют развитию атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляют иммунитет и замедляют процесс старения в организме.

Стоимость:
$ 390.00
Описание

Immuno LUX обладает способностью стимулировать выработку коллагена - основного компонента соединительной ткани, так же обладает антиоксидантными свойствами, нейтрализует свободные радикалы, препятствует их разрушительному воздействию на ткани организма, снижает интенсивность воспалительных процессов, улучшает циркуляцию крови. Оказывает общее антидепрессивное иммунно-регулирующее и седативное действие.

Стимулирует работу иммунной системы:

- повышает тонус и улучшает самочувствие;

- способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы;

- укрепляет стенки сосудов;

- профилактика преждевременного старения;

- коррекция обменных процессов.

- коррекция фигуры;

- обладает также антивирусной активностью, антиаллергическим действием, подавляет синтез гистамина;

Улучшает функции иммунных клеток.

Рекомендуем: в качестве профилактики взрослым «ImmunoLUX»- развести в 30 мл. воды или в другом напитке, начиная с одной капли в день. Каждый день, увеличивая дозировку на одну каплю. От 1-ой капли до 10 капель в день, затем уменьшая ежедневную дозировку по одной капле в обратном порядке.

 

 

Өз денсаулығын қадағалайтындар және отбасының денсаулығын сақтайтындар үшін!

"IMMUNO LUX" кешенді өсімдік концентраты

 «ImmunoLUX» иммунореттегіші – организмнің биологиялық процестерін кешенді реттеуге бағытталған өсімдік компоненттерінің үлкен мөлшерін біріктіретін кешенді препарат. Құрамына өсімдік полифенолдарының ірі класы, биофлавоноидтардың үлкен тобы (хлороген қышқылы, рутозид, гесперидин, кверцетин, кепферол) кіреді. Биофлавоноидтар С, Е дәрумендерімен және бета-каротинмен бірге антиоксиданттық қасиетке ие және денені бос радикалдардың әсерінен қорғайды. Осылайша ағзадағы жаңа ісіктердің алдын алады. Сонымен қатар, олар атеросклероздың, жүрек-тамыр ауруларының дамуына жол бермейді, иммундық жүйені нығайтады және ағзадағы қартаю процесін баяулатады.

ImmunoLUX дәнекер тінінің негізгі компоненті-коллаген өндірісін ынталандыру қабілетіне ие, сонымен қатар антиоксиданттық қасиеттерге ие, бос радикалдарды бейтараптандырады, олардың дене тіндеріне деструктивті әсерін болдырмайды, қабыну процестерінің қарқындылығын төмендетеді, қан айналымын жақсартады. Жалпы антидепрессант иммундық-реттеуші және седативті әсер етеді.

Иммундық жүйесінің жұмысын ынталандырады:

- тонусты арттырады және әл-ауқатты жақсартады;

-асқазан-ішек жолы мен несеп-жыныс жүйесінің жұмысын жақсартуға ықпал етеді;

- қан тамырларының қабырғаларын нығайтады;

- ерте қартаюдың алдын алады;

- алмасу процестерін түзетеді.

- дене пішімін түзетеді;

- сондай-ақ вирусқа қарсы белсенділігі, аллергияға қарсы әсері бар, гистамин синтезін басады;

Иммундық жасушалардың жұмысын жақсартады.

Ұсынамыз: профилактика ретінде ересектерге "ImmunoLUX" - күніне бір тамшыдан бастап 30 мл суда немесе басқа сусында сұйылтыңыз. Күн сайын дозаны бір тамшыға көбейтіп отырыңыз. Күніне 1 тамшыдан 10 тамшыға дейін, содан кейін күнделікті дозаны кері ретпен бір тамшыдан азайтыңыз.

 

 

For those who look after their own health and protect the health of their families!

Complex vegetable concentrate "IMMUNO LUX"

Immunoregulator "ImmunoLUX" is a complex preparation that combines a huge number of plant components aimed at complex regulation of biological processes in the body. The composition includes the largest class of plant polyphenols, a large group of bioflavonoids (chlorogenic acid, rutoside, hesperidin, quercetin, kepferol). Bioflavonoids, along with vitamins C, E and beta-carotene, have antioxidant properties and protect the body from free radicals. Thus, it prevents neoplasms in the body. In addition, they prevent the development of atherosclerosis, cardiovascular diseases, strengthen the immune system and slow down the aging process in the body.

ImmunoLUX has the ability to stimulate the production of collagen - the main component of connective tissue, also has antioxidant properties, neutralizes free radicals, prevents their destructive effects on body tissues, reduces the intensity of inflammatory processes, and improves blood circulation. It has a general antidepressant, immune-regulating and sedative effect.

Stimulates the immune system:

- improves tone and improves well-being;

- helps to improve the functioning of the gastrointestinal tract and genitourinary system;

- strengthens the walls of blood vessels;

- prevention of premature aging;

- correction of metabolic processes.

- body shaping;

- also has antiviral activity, antiallergic effect, suppresses the synthesis of histamine;

Improves the function of immune cells.

We recommend: as a prophylaxis for adults "ImmunoLUX" - dilute in 30 ml. water or other drink, starting with one drop per day. Every day, increasing the dosage by one drop. From 1 drop to 10 drops per day, then reduce the daily dosage by one drop in reverse order.